KURS VIP – SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Indywidualny kurs prawa jazdy kategorii „B”, to szkolenie dobrane po wstępnej rozmowie zapoznawczej z kursantem, szkolenie to jest dopasowywane do Twoich potrzeb, oraz dyspozycyjności. Opracowane zostało tak, abyś w wygodny dla siebie sposób mógł się nauczyć samodzielnego prowadzenia pojazdu, oraz bezpiecznego zachowania na drodze. Wybierając ten kurs masz zapewnione indywidualne zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Realizujemy cały program szkolenia indywidualnego w czasie nie dłuższym niż to co ustalimy podczas zapisu na kurs. Indywidualny kurs prawa jazdy kategorii „B” możesz rozpocząć w każdej chwili, ponieważ prowadzimy nabór w formie ciągłej (nawet dziś możesz zapisać się na kurs). Rozkład jazd ustalamy tak żeby nie kolidowało to z Twoimi innymi zajęciami. Każdy kurs rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi a następnie przystępuje się do części praktycznej (tzw. jazdy). Po ukończeniu jazd przeprowadzamy egzamin wewnętrzny aby sprawdzić Twoje umiejętności i być pewnym że jesteś w stanie zaliczyć egzamin. Dopiero po tym możesz otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a następnie zapisać się na egzamin państwowy.

Indywidualny kurs obejmuje:

Dopasowanie do Twojego harmonogramu:

 • Szkolenie teoretyczne – 30h lekcyjnych
 • szkolenie praktyczne – 30h zegarowych
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny
 • egzamin wewnętrzny praktyczny
 • materiały szkoleniowe

Szkolenie takie przeznaczone jest dla osób, które nie mają czasu uczęszczać na zajęcia teoretyczne z „normalnym” kursem.

Indywidualny tok nauczania to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną sprawnie odbyć kurs na prawo jazdy w naszej szkole. Niestety nie mają czasu na normalny kurs, który odbywa się w godzinach popołudniowych.

Jeżeli praca, bądź inne zajęcia nie pozwalają Tobie na odbycie kursu w standardowych porach, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!!!

Zaletami takiego kursu są:

 • Na zajęcia umawiasz się z instruktorem-wykładowcą od poniedziałku do soboty (od 8:00 do 20:00)
 • Możesz umówić się na 1 lub nawet 8h w jednym dniu (przez co czas trwania kursu się skraca)
 • Cały tok szkolenia teoretycznego jest przewidziany tylko dla jednej osoby.
 • Wykładowca jest tylko i wyłącznie do Twojej dyspozycji, przez co nauczysz się więcej i lepiej

Jakie Warunki musisz spełniać aby przystąpić do takiego kursu?

 • Odpowiedni stan zdrowia potwierdzone orzeczeniem lekarskim.
 • Odpowiedni wiek. Ukończone 18 lat. Kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

 

cena kursu:

 • 2700 zł ( przy płatności jednorazowej)

 • 2750 zł ( przy płatności ratalnej)

Kurs można rozpocząć w każdym momencie Warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego jet zaliczenie 30 godzin zegarowych szkolenia teoretycznego ( w tym 4 godziny z pierwszej pomocy).

 

 

UMOWA O SZKOLENIE NA KURSIE

zawarta dnia …………………………………… we Oświęcimiu  pomiędzy „Nauka Jazdy Orlicki” zwaną dalej Szkołą, reprezentowaną przez Ryszard Orlicki – kierownika Szkoły,

a Panem/Panią ……………………………………………………………………………………

PESEL …………………………………………………

 zwanym(-ą) dalej kursantem

§ 1. Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz  wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego,  Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie  Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Nauki Jazdy kategorii ……B….

§ 3. Obowiązki Ośrodka

 1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 2. Ośrodek oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
 3. Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin (45minut 1h), oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 30 godzin. (60Minut 1godzina)
 4. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia. ,
 5. Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w sposób indywidualny ( zgodnie z ofertą kurs VIP)

 

§ 4. Opłaty

Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę ……………. zł słownie: ………………………. zł

§ 5.

Integralną częścią umowy jest REGULAMIN Szkoły Jazdy ORLICKI

§ 6.

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania umowy.

§ 7.

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze stron.

 

OŚWIADCZENIE KURSANTA

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się przed podpisaniem umowy:

z treścią niniejszej umowy,

REGULAMINEM Szkoły Jazdy ORLICKI

                          Ośrodek                                                              Osoba Szkolona

                ……………………                                                             ……………….

 

 

Regulamin Kursu VIP OSK ORLICKI

Ogólny Regulamin Szkoły Jazdy „ORLICKI” obowiązujący od 1 Stycznia 2017

1.PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych

Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub 3 ratach, wg. zasady:

 1. Przy zapisie min 50% aktualnej ceny kursu zł.
 2. Najpóźniej do 5 h zajęć praktycznych- 25% aktualnej ceny kursu zł.
 3. Do 20h zajęć praktycznych – reszta kwoty.
 4. Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

 

2.OBOWIĄZKI KURSANTA:

 1. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminów wewnętrznych.
 2. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w terminach wyznaczonych przez ośrodek wg harmonogramu zajęć utworzonego przed rozpoczęciem kursu
 3. Nieobecność na więcej niż 6 godzinach zajęć teoretycznych skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu
 4. Kurs prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym (EWT) oraz Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym (EWP). Warunkiem dopuszczenia do EWP jest pozytywny wynik EWT
 5. Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWT) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWT) 10zł.
 6. Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWP) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWP) 20 zł.

Zaliczenie EWT i EWP,  skutkuje dopuszczeniem do egzaminów państwowych

 

3.ODWOŁYWANIE JAZD : tel 511504053

Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora, lub u kierownika OSK.

Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.

Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy wynosi 20 zł lub przepada godzina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 1. TERMINY WAŻNOŚCI:

Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w biurze szkoły jazdy ORLICKI.

W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty następujących kosztów manipulacyjnych:

– 300zl w przypadku rezygnacji w czasie trwania zajęć teoretycznych.

– 50% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny zajęć praktycznych.

– 80% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny zajęć praktycznych.

– 100% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20 godziny zajęć praktycznych.

W przypadku skreślenia z listy kursantów z powodu  nieobecności na zajęciach

( patrz pkt 2  regulaminu) uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłacenia 300 zł kosztów manipulacyjnych

Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Szkoły Jazdy „ORLICKI” dnia 01.01.2020 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, jak również zamieszczony jest na stronie internetowej.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close