Kontakt

Dane kontaktowe:

Nauka Jazdy Oświęcim ORLICKI

ul. Jagieły 67, 32-600 Oświęcim

Tel. 511 504 053

Tel. 33 843 10 95

email: biuro@orlicki.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców,, ORLICKI” zwany dalej jako Ośrodek.

DANE KONTAKTOWE:

 • adres: Oświęcim ul. Jagiełły 67
 • e-mail: biuro@orlicki.pl
 • 511504053

 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem kursu prawa jazdy kat B, określonymi przepisami prawa i rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy (Dz.U z 2016.r poz 280)

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu przeprowadzenia kursu prawa jazdy:
 • pobranie PKK
 • aktualizacja PKK
 • prowadzenie karty zajęć
 • wpis do książki ewidencji
 • celów marketingowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy  Ośrodkiem a Panem/ Panią w celu wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji  ciążącej na administratorze
 1. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu (tj. okresu trwania Pani/Pana szkolenia ), dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym innymi przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 

 

 PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy,
  lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać takiej umowy  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

 

 

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close