KURS PRAWA JAZDY „STANDARD”

 

 

Zapewniamy :

 

 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego
 • 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych
 • Wysoką jakość wykładów i instruktażu praktycznego
 • miłą atmosferę i bezstresową naukę jazdy
 • szkolenie praktyczne w mieście egzaminacyjnym
 • możliwość wpłaty w 3 ratach
 • krótki czas trwania kursu
 • materiały szkoleniowe gratis

cena :

 • 2100 zł ( przy płatności jednorazowej)

 • 2150 zł ( przy płatności ratalnej)

godzina jazdy dodatkowej – 80 zł

Kurs można rozpocząć w każdy wtorek i czwartek od pierwszych zajęć teoretycznych. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego jet zaliczenie 30 godzin zegarowych szkolenia teoretycznego ( w tym 4 godziny z pierwszej pomocy). W zakładce ” HARMONOGRAMY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH ‚ przedstawione jest w jakich dniach omawiane są poszczególne tematy. Przed jazdami trzeba zaliczyć wszystkie tematy.

 

 

 

UMOWA O SZKOLENIE NA KURSIE

zawarta dnia …………………………………… we Oświęcimiu  pomiędzy „Nauka Jazdy Orlicki” zwaną dalej Szkołą, reprezentowaną przez Ryszard Orlicki – kierownika Szkoły,

a Panem/Panią ……………………………………………………………………………………

PESEL …………………………………………………

 zwanym(-ą) dalej kursantem

§ 1. Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz  wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego,  Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie  Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Nauki Jazdy kategorii ……B….

§ 3. Obowiązki Ośrodka

1.     Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyżej  kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

2.     Ośrodek oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.

3.     Ośrodek zapewnia szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin (45minut 1h), oraz szkolenie  praktyczne w wymiarze 30 godzin. (60Minut 1godzina)

4.     Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności  wynikających z programu szkolenia.

§ 4. Opłaty

1.       Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę ……………. zł słownie: ………………………. zł

§ 5

Integralną częścią umowy jest REGULAMIN Szkoły Jazdy ORLICKI

§6

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania umowy.

§ 7

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze stron.

OŚWIADCZENIE KURSANTA

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się przed podpisaniem umowy:

z treścią niniejszej umowy,

REGULAMINEM Szkoły Jazdy ORLICKI

Ośrodek                                                                                 Osoba Szkolona

                                       ……………………                                                                                                      ……………….

 

Regulamin Kursu OSK ORLICKI

Ogólny Regulamin Szkoły Jazdy „ORLICKI” obowiązujący od 1 Stycznia 2017

1.PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych

Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub 3 ratach, wg. zasady:

a)    Przy zapisie min.50% aktualnej ceny kursu zł.

b)    Najpóźniej do 5 h zajęć praktycznych- 25% aktualnej ceny kursu zł.

c)    Do 20h zajęć praktycznych – reszta kwoty.

d)    Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

2.OBOWIĄZKI KURSANTA:

a)    Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminów wewnętrznych. Warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych ( jazd) jest zaliczenie 30 godzin zegarowych szkolenia teoretycznego.

b)    Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w terminach wyznaczonych przez ośrodek wg harmonogramu zajęć

c )    Nieobecność na zajęciach planowanych można odrobić w zajęciach indywidualnych z tym, że opłata dodatkowa za takie zajęcia wynosi 30 zł za 45 minut

d)    Nieobecność na więcej niż 6 godzinach zajęć teoretycznych skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu

e)    Kurs  prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym (EWT) oraz Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym (EWP). Warunkiem dopuszczenia do EWP jest pozytywny wynik EWT

f)    Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWT) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWT) 10zł.

g)     Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWP) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWP) 20 zł.

Zaliczenie EWT i EWP,  skutkuje dopuszczeniem do egzaminów państwowych

3.ODWOŁYWANIE JAZD : tel 511504053

Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora, lub u kierownika OSK.

Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.

Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy wynosi 20zł lub przepada godzina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4. TERMINY WAŻNOŚCI:

Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w biurze szkoły jazdy ORLICKI.

W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty następujących kosztów manipulacyjnych:

– 300zl w przypadku rezygnacji w czasie trwania zajęć teoretycznych.

– 50% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny zajęć praktycznych.

– 80% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny zajęć praktycznych.

– 100% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20 godziny zajęć praktycznych.

W przypadku skreślenia z listy kursantów z powodu  nieobecności na zajęciach

( patrz pkt 2 lit. c regulaminu) uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłacenia 300 zł kosztów manipulacyjnych

Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Sz. J „ORLICKI” dnia 01.01.2020 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, jak również zamieszczony jest na stronie internetowej.

 

 

 

 

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close