KURS PRAWA JAZDY „EKSPRESOWY”

Dla osób, którym prawo jazdy potrzebne jest na wczoraj, przygotowaliśmy ofertę kursów ekspresowych. Podczas tego kursu zajęcia teoretyczne realizowane są eksternistycznie.

Cały grafik jazd, można ustalić jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu, mając gwarancję ukończenia zajęć praktycznych nawet w trzy tygodnie. Dlatego wybierając kurs ekspresowy pamiętaj o tym, żeby ustalić grafik przed jego rozpoczęciem, żeby później nie okazało się iż wszystkie terminy jazd są już zajęte. Dlatego wybierając ten kurs, zadzwoń do nas. Przed rozpoczęciem kursu skontaktujemy Cię z instruktorem, ustalisz z nim grafik swoich zajęć. Przed rozpoczęciem kursu trzeba zdać egzamin teoretyczny. Zgłaszasz się do WORD i najpierw tam zdajesz egzamin teoretyczny. Wracasz do nas i realizujesz zajęcia z pierwszej pomocy, oraz zajęcia praktyczne 30 godzin. Na koniec czeka Cię tylko egzamin wewnętrzny praktyczny, gdyż teorię masz już zaliczoną w WORD.

No i zostaje już tylko zaliczenie egzaminu państwowego w WORD, oraz poczekanie do dwóch tygodni na odbiór prawa jazdy. Po zdaniu egzaminu w WORD, pamiętaj o wniesieniu opłaty w urzędzie, gdyż bez tej opłaty Twoje prawo jazdy nie zostanie wydrukowane.

 

Cena kursu 1700 zł

 

 

 

 

UMOWA

 

sprzedaży materiałów i usług szkoleniowych

 

Zawarta w OŚWIECIMIU .dnia ………………………  r. pomiędzy:

ORLICKI  Ryszard Orlicki  z siedzibą w Oświęcimiu ul. Jagiełły 67, NIP: 5491007496, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez ORLICKI  Ryszard Orlicki  pod nr 10371213, zwanym/zwaną dalej OSK

 

a: …………………………………………………………………………………….…, PESEL: …………………………………………, zwaną dalej

Kursantem.

§ 1

W ramach niniejszej umowy

1. OSK sprzedaje a Kursant kupuje następujące pomoce dydaktyczne do samodzielnego przygotowania do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy:

a) PAKIET STARTOWY „TEORIA W DOMU” za cenę 0 zł.

2. OSK przeprowadzi dla kursanta kurs na prawo jazdy kategorii B  w zakresie wymaganym po uzyskaniu pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w trybie ekspresowym .

( podstawa prawna : art. 23a Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami)

4. OSK przeprowadzi kurs prawa jazdy kat B w terminie 3 tygodni licząc od daty zdania egzaminu państwowego z teorii

 

§ 2

1. Wydanie towaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zapłata ceny w gotówce w nastąpią bezpośrednio po zawarciu umowy.

2. Bezpośrednio po zawarciu umowy Kursant zapłaci zadatek w wysokości ……………………………………………………………………………………………. na poczet ceny kursu.

3. W przypadku rezygnacji z kursu, kursant ma prawo do zwrotu 50 % wpłaconego zadatku

§ 3

1. Kursant może rozpocząć kurs po uzyskaniu do PKK wpisu o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego, w terminach zaproponowanych przez OSK, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od zdania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.

a. Jeżeli kursant w przeciągu pół roku od daty podpisania umowy nie przystąpi do egzaminu państwowego to traktuje się to jako rezygnację z kursu i zostanie potrącone 50% zadatku.

2. W przypadku nieuzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kursant ma prawo przystąpić do pełnego kursu na prawo jazdy,

3. Rozwiązanie umowy przez OSK w zakresie § 1 ust. 2 może nastąpić, jeżeli:

a. opóźnienie w płatności chociażby części wynagrodzenia OSK z tytułu prowadzenia kursu będzie przekraczało 60 dni – w takim wypadku rozwiązanie umowy może się wiązać z przerwaniem trwającego kursu,

b. OSK zakończy działalność regulowaną w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami przed przystąpieniem Kursanta do kursu.

§ 4

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 5

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechne

 

 

 

OSK                                                                                                                                                            KURSANT

 

 

 

 

 

 

Regulamin Kursu „ekspresowego” OSK ORLICKI

 

Ogólny Regulamin Szkoły Jazdy „ORLICKI” obowiązujący od 1 Stycznia 2017

Do kursu może przystąpić osoba która uzyskała pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

( podstawa prawna : art. 23a Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami)

1.PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu obejmuje  4 h zajęć teoretycznych ( pierwsza pomoc) i 30 h zajęć praktycznych

Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub 3 ratach, wg. zasady:

a)            Przy zapisie min.500 zł.

b)           Najpóźniej do 5 h zajęć praktycznych- 500 zł.

c)            Do 20h zajęć praktycznych – reszta kwoty.

d)           Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

 

2.OBOWIĄZKI KURSANTA

a)            Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 4 h zajęć teoretycznych ( pierwsza pomoc)

i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

b)           Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w terminach wyznaczonych przez ośrodek wg harmonogramu zajęć.

c)            Nieobecność w w/w zajęciach skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu

d)           Kurs  prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym (EWP).

e)            Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWP) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWP) 20 zł.

Zaliczenie EWP,  skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego

 

3.ODWOŁYWANIE JAZD

Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora, lub u kierownika OSK.

 

Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.

Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy wynosi 20 zł lub przepada godzina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

4. TERMINY WAŻNOŚCI

Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w biurze szkoły jazdy ORLICKI.

W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty następujących kosztów manipulacyjnych:

– 50% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny zajęć praktycznych.

– 80% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny zajęć praktycznych.

– 100% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20 godziny zajęć praktycznych.

W przypadku skreślenia z listy kursantów z powodu  nieobecności na zajęciach

( patrz pkt 2 lit. c regulaminu) uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłacenia 300 zł kosztów manipulacyjnych

Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

 

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Szkoły jazdy „ORLICKI” dnia 01.01.2017 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy i na stronie internetowej

 

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close