KURS PRAWA JAZDY „EKSTERNISTYCZNY”

 

Nie masz czasu na naukę teorii ani w tygodniu, ani w weekendy? Jeśli tak, to kurs eksternistyczny jest dla Ciebie.

 • W ramach tego kursu nie musisz odbywać szkolenia teoretycznego, ale w trakcie samodzielnego przygotowywania możesz korzystać z korepetycji i interesujących Ciebie wykładów
 • W cenie kursu zawiera się już opłata za podręcznik dla Ciebie, możesz doszkolić się lub powtórzyć wiedzę tak, jak lubisz i wtedy, kiedy masz na to czas.
 • Kurs eksternistyczny to szansa na szybsze wyrobienie prawa jazdy.

Jak zapisać się na kurs eksternistyczny prawa jazdy?

Cała procedura na kursie eksternistycznym bardzo prosta:

 • Jeśli masz już ważne badania lekarskie i Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) ze starostwa,
  • umów się telefonicznie z biurem:
   • na podpisanie umowy
   • wpłatę zadatku w wysokości 50% aktualnej ceny kursu zł.
   • odbiór materiałów szkoleniowych
 • z orzeczeniem lekarskim zgłaszasz się do Wydziału Komunikacji i pobierasz swój PKK.
 • zapisujesz się na egzamin teoretyczny w WORD najlepiej przez internet INFO-CAR
 • mając pozytywny wynik egzaminu w WORD, przesyłasz nam swój PKK
 • teraz musisz odbyć 4 godziny z pierwszej pomocy i  zgłaszasz się do swojego instruktora na 30 godzin jazd
 • na koniec tylko egzamin wewnętrzny praktyczny, bo teoria jest już zaliczona w WORD
 • oddajesz dokumenty z jazd do naszego biura (UWAGA nie zgub karty zajęć!), przez SMS, email, otrzymujesz informacje że Twój PKK został zaktualizowany i możesz zapisać się na egzamin praktyczny w WORD
 • ZDAJESZ najlepiej za pierwszym razem:) Zostało jeszcze tylko odebranie prawa jazdy w urzędzie.

Jeśli wybierzesz kurs eksternistyczny

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami – materiały na pewno pomogą Ci w odświeżeniu wiedzy, którą już masz, a którą musisz się wykazać na egzaminie państwowym.

Udzielamy pomocy w trakcie samodzielnego przygotowywania się do egzaminu.

W trakcie samodzielnego przygotowania do państwowego egzaminu z teorii jest możliwość korzystania z bezpłatnych korepetycji z przepisów ruchu drogowego w terminach uzgodnionych z nami. Taka możliwość istnieje również w trakcie szkolenia praktycznego.

 

 • Kurs eksternistyczny to doskonała propozycja dla osób, które nie mogą dostosować swojego rytmu życia do terminarzy szkoleń. Harmonogram jazd ustalasz tylko i wyłącznie z instruktorem – równie dobrze możesz odbyć wszystkie w 3 tygodnie, albo kwartał.
 • Czas trwania kursu praktycznego w systemie eksternistycznym zależy od zajętości kalendarzy Waszych i instruktorów.
 • Kurs eksternistyczny na prawo jazdy daje Ci maksymalną swobodę, a my ze swojej strony zapewniamy, że nawet przy tym kursie dołożyliśmy wszelkich starań, żebyś nawet przychodząc jako żółtodziób, miał okazję zebrać całą niezbędną wiedzę.

CENA :

 • 2000 zł ( przy płatności jednorazowej)

 • 2050 zł ( przy płatności ratalnej)

godzina jazdy dodatkowej – 80 zł

Podstawa prawna

Art. 23a Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 05.01.2011 z późniejszymi zmianami

Art. 23a.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.

Art. 23. 2. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje:

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,

b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;

2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną:

a) na placu manewrowym,

b) w ruchu miejskim oraz

c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;

3) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;

 

UMOWA

 

sprzedaży materiałów i usług szkoleniowych

 

Zawarta w OŚWIECIMIU .dnia ………………………  r. pomiędzy:

ORLICKI  Ryszard Orlicki  z siedzibą w Oświęcimiu ul. Jagiełły 67, NIP: 5491007496, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez ORLICKI  Ryszard Orlicki  pod nr 10371213, zwanym/zwaną dalej OSK

 

a: …………………………………………………………………………………….…, PESEL: …………………………………………, zwaną dalej

Kursantem.

par 1

W ramach niniejszej umowy

 1. OSK sprzedaje a Kursant kupuje następujące pomoce dydaktyczne do samodzielnego przygotowania do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy:
 2. a) PAKIET STARTOWY „TEORIA W DOMU” za cenę 0 zł.
 3. OSK przeprowadzi dla kursanta kurs na prawo jazdy kategorii B w zakresie wymaganym po uzyskaniu pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kurs zawiera 4 godziny dydaktyczne zajęć z pierwszej pomocy, 30 godzin zegarowych jazd i egzamin wewnętrzny praktyczny

( podstawa prawna : art. 23a Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami

par 2

Wydanie towaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zapłata ceny w gotówce w nastąpią bezpośrednio po zawarciu umowy.

 1. Bezpośrednio po zawarciu umowy Kursant zapłaci zadatek w wysokości minimum 50% aktualnej ceny kursu
 2. W przypadku rezygnacji z kursu, kursant ma prawo do zwrotu 50 % wpłaconego zadatku
 3. cena kursu ……………………………………………………….. ( obowiązuje przez 6 miesięcy od rozpoczęcia jazd)

par 3

 1. Kursant może rozpocząć kurs po uzyskaniu do PKK wpisu o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego, w terminach zaproponowanych przez OSK, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od zdania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 2. Jeżeli kursant w przeciągu pół roku od daty podpisania umowy nie przystąpi do egzaminu państwowego to traktuje się to jako rezygnację z kursu i zostanie potrącone 50% zadatku.
 3. Jeżeli kursant w ciągu 2 miesięcy od daty zdania egzaminu państwowego z teorii nie zgłosi się do OSK celem rozpoczęcia jazd to traktuje się to jako rezygnację z kursu i zostanie potrącone 50% zadatku.
 4. W przypadku nieuzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kursant ma prawo przystąpić do pełnego kursu na prawo jazdy,
 5. Rozwiązanie umowy przez OSK w zakresie § 1 ust. 2 następuje, jeżeli:
 6. opóźnienie w płatności chociażby części wynagrodzenia OSK z tytułu prowadzenia kursu będzie przekraczało 60 dni – w takim wypadku rozwiązanie umowy może się wiązać z przerwaniem trwającego kursu,
 7. OSK zakończy działalność regulowaną w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami przed przystąpieniem Kursanta do kursu.
 8. W przypadku rezygnacji z kursu

par 4

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

par 5

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechne

 

par 6

Podpisując niniejszą umowę kursant oświadcza, że został poinformowany o innych rodzajach kursów na prawo jazdy kat B i świadomie wybiera kurs eksternistyczny, oraz że został zaznajomiony z regulaminem kursu i akceptuje jego warunki

 

 

OSK                                                                                                                                                            KURSANT

 

Regulamin Kursu „eksternicznego” OSK ORLICKI

 

Ogólny Regulamin Szkoły Jazdy „ORLICKI” obowiązujący od 1 Stycznia 2020

Do kursu może przystąpić osoba która uzyskała pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

( podstawa prawna : art. 23a Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami)

1.PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu obejmuje  4 h zajęć teoretycznych ( pierwsza pomoc) i 30 h zajęć praktycznych

Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub 3 ratach, wg. zasady:

 1. a) Przy zapisie min.50% aktualnej ceny kursu zł.
 2. b) Najpóźniej do 5 h zajęć praktycznych- 25% aktualnej ceny kursu zł.
 3. c) Do 15h zajęć praktycznych – reszta kwoty.
 4. d) Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

 

2.OBOWIĄZKI KURSANTA:

 1. a) Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 4 h zajęć teoretycznych ( pierwsza pomoc)

i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

 1. b) Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w terminach wyznaczonych przez ośrodek wg harmonogramu zajęć.
 2. c) Nieobecność w w/w zajęciach skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu
 3. d) Kurs prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym (EWP).
 4. e) Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWP) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWP) 20 zł.

Zaliczenie EWP,  skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego

 

3.ODWOŁYWANIE JAZD : tel 511504053

Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora, lub u kierownika OSK.

 

Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.

Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy wynosi 20 zł lub przepada godzina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 1. TERMINY WAŻNOŚCI:

Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w biurze szkoły jazdy ORLICKI.

W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty następujących kosztów manipulacyjnych:

– 50% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny zajęć praktycznych.

– 80% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny zajęć praktycznych.

– 100% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20 godziny zajęć praktycznych.

W przypadku skreślenia z listy kursantów z powodu  nieobecności na zajęciach

( patrz pkt 2 lit. c regulaminu) uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłacenia 300 zł kosztów manipulacyjnych

Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

 

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Szkoły jazdy „ORLICKI” dnia 01.01.2017 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy i na stronie internetowej

 

 

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close